Skip to content

Foundation

  • Author: aron7awol

Season 1 Episodes 1-3, 8

  • DD+ Atmos

MV Adjustment: +5.0 dB

img 0

Season 1 Episodes 4-7, 9-10

  • DD+ Atmos

MV Adjustment: +5.0 dB

img 0