Skip to content

The Mandalorian

  • Author: aron7awol

Season 1

  • DD+ Atmos

MV Adjustment: +3 dB

img 0

Season 2

  • DD+ Atmos

MV Adjustment: +0.5 dB

+4.5dB dialnorm compensation

img 0

Season 3 Episodes 1-2

img 0