Skip to content

Westworld

  • Author: aron7awol

Season 1

  • Atmos

MV Adjustment: +3 dB

img 0

Season 2

  • Atmos

MV Adjustment: +5 dB

img 0

Season 3

  • DD+

MV Adjustment: +5 dB

img 0